Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans ProgramıSiber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 5 Ekim 2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılacak ve siber güvenlik alanında ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim sağlayacak mesleki yükseköğretim kurumlarıdır. Okullarda öğrencilere siber güvenlik konularında teorik ve pratik beceriler kazandırmaya yönelik dersler ve programlar sunulacaktır.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesi göz önünde bulundurularak kabul işlemi yapılmaktadır.
Kabul esasları ve kesin kayıtlar
MADDE 6 – (1) Üniversitenin ön lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavı kazanmış veya ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda, örgün öğretim yapan aynı düzeydeki programa kayıtlı olmamak gerekir. Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçişlerle ilgili hükümler saklıdır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, Meslek Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması ve başka bir yükseköğretim kurumunun örgün ön lisans programında kayıtlı olmaması gerekir.
(3) Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylardan kesin kayıt için istenen belgelerin asılları veya asıllarını ibraz etmek koşulu ile onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.
(4) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak, Senatonun belirlediği esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile öğrenci işleri daire başkanlığına bir dilekçe vererek, belirledikleri vekilleri aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
(5) Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadar Üniversite tarafından açılan İngilizce yeterlik sınavlarından birinde başarılı olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans öğrencisi olurlar ve ön lisans öğrenimlerine başlarlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise süresi içinde öğrenci işleri daire başkanlığı aracılığıyla yüksekokula kayıt yaptırırlar ve yüksekokul tarafından yürütülen İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. Bu öğretim yılının sonunda yaz öğretimi dâhil, ilgili fakülte ve bölümlerinde lisans öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık öğretimine devam etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, yüksekokulun İngilizce hazırlık öğretimi çerçevesinde yaptığı tüm yeterlik sınavlarına girerler. Yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(6) Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce hazırlık öğretiminin İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(7) Üniversite öğrencisi iken yeniden ÖSYM’nin yaptığı sınava girip Üniversitenin bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilen öğrencilerde, İngilizce yeterlik şartı aranmaz.
(8) Üniversiteye kesin kabul kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci adayları, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(9) Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce hazırlık öğretiminin uygulama esasları, Senato tarafından düzenlenir.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Son Beş Yıla Ait YKS Kontenjanı, Öğrenci Başarı Sırası, Taban ve Tavan Puanı


Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı (%30 İngilizce)
YılPuan TürüKont.Taban PuanTavan Puan
 
2023TYT25452,13698500,32625
YılEn Düşük Başarı SırasıEn Yüksek Başarı SırasıOrtalama Başarı Sırası
2023766351816849185

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı (%30 İngilizce) Yıllara Göre Taban ve Tavan Puan Grafiği


Ders PlanıDers BilgisiDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücü inşa edilmesi, siber güvenlik alanının gençler için cazip bir kariyer alanı haline getirilmesi ve siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması temel amaçları ile hayata geçirilecektir.


Ölçme ve Değerlendirme

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 18.Madde, 19.Madde, 20. Madde, 21. Madde, 22. Madde, 23. Madde, 24. Madde, 25. Madde, 26. Madde, 27. Madde, 28. Madde ve 29. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 18 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlarda; 21/11/2022 tarihli ve 32020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler

MADDE 19 – (1) Ön lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA+), (BA), (BB+), (BB), (CB+), (CB), (CC+) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC+), (DC), (DD+) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.

c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci yılsonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.

(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.

b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

ç) E: Proje ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.

d) M: Üniversite tarafından muaf tutulan dersler için kullanılan notu ifade eder. Bu dersler ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Harf Notu Başarı Notu
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Orta Üzeri CB+ 2.75
Orta CB 2.50
Yeterli üzeri CC+ 2.25
Yeterli CC 2.00
Koşullu-geçer DC+ 1.75
Koşullu-geçer DC 1.50
Koşullu-geçer DD+ 1.25
Koşullu-geçer DD 1.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

Gözetim listesi

MADDE 20 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler gözetim listesine alınır.

(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 18 olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 21 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddede belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin Üniversitede aldığı derslerin bütün notları ve işaretleri öğrenim belgesinde gösterilir.

(2) Öğrenciler AA notu ile geçtikleri dersleri tekrar edemezler.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere en az %80 oranında devam zorunludur. Ders Başarı Ölçme ve Değerlendirme Senato Esaslarına uygun şekilde, bölümün önerisi, Meslek Yüksekokulu Kurulunun onayı ile belirlenerek açıklanmış olan yarıyıl içi başarı notunu ve devam koşulunu sağlayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan ve sadece yarıyıl içi çalışmasına bağlı olarak başarı notu verilen dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara sınavların, kısa sınavların ve benzeri faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama değerleri ders müfredat formu üzerinde gösterilmek zorundadır. Öğretim elemanı, yarıyıl içi başarı notlarını ve yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilerin listesini akademik takvime göre ilan eder.

(4) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi başarı notu ve yarıyıl sonu sınav notunun bağıl not sistemi ile değerlendirilmesi sonucu oluşur. Hem yarıyıl içi başarı notu hem de yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna katkısı bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ders müfredat formu aracılığı ile ilan edilir.

(5) Bir dersin yarıyıl içi başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, bu dersten VF harf notu alır ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Bir dersten VF harf notu alarak başarısız olan öğrenci, o dersi tekrar almak ve yarıyıl içi başarı koşullarını sağlamak zorundadır.

(6) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Gerekli görülen hallerde ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

(7) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, akademik takvimde ilan edilen tarihe göre öğretim elemanı tarafından açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumunu yeniden değerlendirmesini isteyebilir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu değerlendirme istatistikleri dersin öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına o yarıyılın sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihe göre teslim edilir.

(8) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, bir yarıyıl sonunda o yarıyılda en az 18 kredi ders almış ve başarmış öğrenci ile en az sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrenci, sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan;

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan onur,

b) 3,50-4,00 arasında olan yüksek onur,

öğrencisi olarak tanımlanır. Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF veya VF bulunan öğrenci not ortalaması yeterli olsa bile o yarıyılda onur veya yüksek onur öğrencisi olamaz.

 

Mazeretler

MADDE 23 – (1) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, yarıyıl içi sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavına alınırlar. Öğrencilerin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl içi sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(2) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde Meslek Yüksekokuluna başvururlar. Geçerli mazeretlerini, Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak belgelendiren ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Mazeretlerin kabulünün takdiri ilgili yönetim kuruluna aittir.

Yarıyıl sonu sınav dönemi

MADDE 24 – (1) Her yarıyıl sonunda bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınavı yapılamayan dersler için o sınav dönemine süre eklenir.

Sınav programları ve sınavların yeri

MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu sınav programları, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından, sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır.

Sınav şekli

MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu sınavları genelde yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek istek üzerine ilgili kurullar sınavın sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlendirme ve/veya sunum olarak yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki karar yarıyılın başında öğrencilere verilen başarı değerlendirme formunda ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi, okutman ve benzeri kişiler düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesi veya öğretim görevlisi, okutmanın sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı bölüm başkanı tarafından belirlenir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için Meslek Yüksekokulundaki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not değişikliği
MADDE 27– (1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak itiraz edebilir. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, dersin öğretim elemanına öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim elemanının yaptığı yeni değerlendirmeyi iki hafta içinde ilgili yönetim kurulunda karara bağlar.

(2) İlan edilen notun değiştirilmesini isteyen öğretim elemanı iki hafta içerisinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. İlgili yönetim kurulu öğretim elemanının notun değiştirilmesine ilişkin talebini iki hafta içerisinde karara bağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirmeler

Birim kredi

MADDE 28 – (1) Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer ve atölyenin öğretim bakımından değerlendirilmesi birim kredi üzerinden yapılır. Derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Senatonun kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 29 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrenim belgelerinde virgülden sonra iki hane ile gösterilir.Staj

Bu programda toplam 40 Gün zorunlu staj bulunmaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30. Maddesi göz önünde bulundurularak mezuniyet işlemleri yapılmaktadır.

Diploma
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Meslek Yüksekokulunu başarı ile tamamlayanlara bölüm adı açıklanmak ve gerekli hallerde öğrenim görülen programın adı da belirtilmek suretiyle, Üniversitenin ön lisans diploması verilir.
(2) Üniversite tarafından verilen diplomalar Senato tarafından belirlenen yönergeye göre düzenlenir.
(3) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, katkı payı/öğrenim ücreti ve Üniversite ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

Öğretimi bitirme
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, ders planında yer alan toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, bu Yönetmelikte belirtilen stajlar dahil, bütün çalışmaları başarmış ve aldığı kredilerin, % 30 İngilizce programında en az % 30’unu İngilizce derslerden alarak tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendisine 11 inci maddede belirtilen diploma verilir.
(2) Kayıtlı oldukları programlarını yukarıda belirtilen şekilde tamamlayanlara, ilgili programları, aldıkları ders, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalarını, başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını, gözetim, iyi durum, onur ve yüksek onur listelerinde olduklarını gösteren bir öğrenim belgesi/transkript verilir. Öğrenim belgesinde, öğrencinin İngilizce alarak başardığı dersler ayrıca belirtilir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Önlisans    Unvan : Tekniker


Program İstihdam Olanakları

Mezunlar siber güvenlik alanında iş imkânları bulabilirler. Özel şirketler, kamu kurumları, bankalar, bilişim güvenliği firmaları gibi birçok kurum ve kuruluş, siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyar. Mezunlar aşağıdakiler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta çalışabilirler:

Kamu kurum ve kuruluşları
Kritik alt yapı kurum ve kuruluşları
Bilişim ve iletişim altyapısı bulunan ve bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar
Finansal kurum ve kuruluşlar
Ulusal güvenliği sağlamak ile görevli kurum ve kuruluşlar
Eğitim kurumları
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
Siber güvenlik yazılım ve donanım tasarım ve üretimi yapan kurum ve kuruluşlar
Siber güvenlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
Elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar

Ayrıca, mezunlar sertifikasyon programlarına katılarak ve deneyimlerini geliştirerek kariyerlerini ilerletebilirler.


Mezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 Bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek, potansiyel tehditleri ve riskleri değerlendirmek için analiz yapar.
P.Ç.2 Kurumun mevcut güvenlik politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarında faaliyet gösterir.
P.Ç.3 Ağ ve sistemlerdeki anormal aktiviteleri izler, saldırı girişimlerini tespit eder ve saldırılara karşı koruma önlemleri geliştirir. Bunun için siber güvenlik araçlarını kullanır ve siber güvenlik olaylarını analiz eder.
P.Ç.4 Siber güvenlik olaylarını değerlendirir ve bunların öncelik seviyesini belirler. Kurumun siber güvenlik olay yönetim sürecine uygun şekilde gerekli analiz ve müdahale işlemlerini yürütür.
P.Ç.5 Kurumun bilgi sistemlerindeki zayıf noktaları tespit etmek için sızma testleri gerçekleştirir.
P.Ç.6 Bir bilgi güvenliği ihlali durumunda, güvenlik olaylarına kurumun güvenlik olay yönetim sürecine uygun olarak hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eder. İhlalin nedenini araştırır, saldırı müdahale senaryosuna göre saldırganları engeller ve etkilenen sistemleri eski haline getirmek üzere çalışmalar yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6